การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๖


ประชุมชี้แจ้งกระบวนการขั้นตอน การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะเทคโนโลยีสังคม

1. พระราชบัญญัติ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัย


2. คำสั่ง


3. ประกาศต่างๆ


4. เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์


5. แบบฟอร์มต่างๆ


6. อื่นๆ...